ما از تجربه مان چیزی فرانگرفته ایم که بتوانیم امروز از چیزی به نام انباشت تجربه صحبت کنیم، تاریخ مان را می خوانیم اما در عمل از آن نتیجه و درس نمی گیریم. البته پیشرفتهایی شده و من نمی خواهم آیه ی یأس بخوانم. ولی به هر حال هنوز بازار تهمت و اتهام در میان ما داغ است. چه قدر دروغ بی دلیل می گوییم، می توانیم از همه انتقاد کنیم ولی تمایلمان به فحاشی و اتهام زنی است. اینها ربطی به دولت ندارد، ما جامعه ای کوتاه مدت هستیم در حالی که بلند مدت شدنمان ممکن است و ممتنع، دست خودمان است که به کجا برویم.

همایون کاتوزیان

شرکت سهامی انتشار
وزیری
چاپ اوّل ۱۳۹۶
شومیز
۲۸۷ صفحه

۲۲۵۰۰ تومان

فرهنگ، تاریخ، سیاست